Home » Posts Tagged "כליי הטיס"

פרסומיםטיסות ב”עונה החמה”

Posted

רחפנים – כלי תעופה למיגור מחלות

Posted

עולם חדש בטיסות פנים-ארציות

Posted

מזבל ביתי לדלק מטוסים

Posted

מעשה בציפור ומנוע מטוס…

Posted

ביטחון שדה בתחום התעופה

Posted

הטיסה הראשונה של בואינג 299

Posted

הטיסה הטראנס-פסיפית הראשונה בהיסטוריה

Posted

הטייסים של העתיד

Posted

האלומיניום בבניית מטוסים

Posted

את יכולתנו להמריא ולנחות בביטחה ממקום למקום בכלי טיס כבדים מהאוויר, לשאת בם כל משא, מזעיר ועד 250 טון (טופולב 225), אנו חבים בין השאר למתכת הקלה, אשר משקלה הסגולי הוא שליש ממשקל פלדה או נחושת, האלומיניום.