Home » Posts Tagged "כליי הטיס"

פרסומיםהטיסה הטראנס-פסיפית הראשונה בהיסטוריה

Posted

הטייסים של העתיד

Posted

האלומיניום בבניית מטוסים

Posted

את יכולתנו להמריא ולנחות בביטחה ממקום למקום בכלי טיס כבדים מהאוויר, לשאת בם כל משא, מזעיר ועד 250 טון (טופולב 225), אנו חבים בין השאר למתכת הקלה, אשר משקלה הסגולי הוא שליש ממשקל פלדה או נחושת, האלומיניום.