Home » בית ספר לטיסה » תיאוריה לטיס

תיאוריה לטיס


תיאוריה לטיס בבית הספר לטיסה מונאייר


קורס טיס מורכב משני חלקים:


1. הדרכת טיסה מעשית – הדרכה אישית של מדריך טיסה מול חניך.
2. תיאוריה – 7 מקצועות. 6 מקצועות תעופתיים, ומקצוע אחד של משרד התקשורת.


נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים בכל הנוגע לתיאוריה לטיס


המקצועות התעופתיים


1. חוקת אוויר

2. הכרת המטוס – ספר סגור

3. הכרת המטוס – ספר פתוח (טבלאות שבספר המטוס לצורך חישובים שונים)

4. מטאורולוגיה

5. ידע טכני כללי (הכולל אווירודינמיקה ומבנה המטוס ומערכותיו)

6. נווטות


המבחנים למקצועות הנ”ל נערכים במשרדי רשות התעופה האזרחית (רת”א), מח’ רישוי צוות אוויר, הממוקמים בקרית שדה התעופה airport city.


7. RT (רדיו טלפון) מקנה רישיון לשימוש במכשיר הקשר במטוס, הרשיון מונפק על ידי משרד התקשורת. המבחן נערך במשרדי המכון הארצי לתחבורה בתל אביב.


מסגרות הלימוד האפשריות


עפ”י תקנות הטיס, יש ללמוד תיאוריה תעופתית אך ורק במסגרת מוסמכת ומאושרת ע”י רשות התעופה האזרחית. המסגרות הקיימות הן:


1. לימוד עצמי – דרך המחשב, משולב באינטרנט

2. לימוד פרונטלי – הדרכה בכיתה למספר חמיכי טיס או הדרכת מדריך תיאוריה פרטית


לימוד עצמי


לימוד עצמי מתאים לאנשים שאוהבים ללמוד לבד, בעלי משמעת עצמית, וכאלה שיודעים לנהל לעצמם את הזמן. לימוד זה מתבצע באמצעות מחשב, כך שניתן ללמוד מכל מקום. מונאייר עובדת בשת”פ עם בי”ס שירגל כנפיים, בו מתבצע הלימוד התיאורטי. כל חניך מקבל סיסמת כניסה לאתר ולתכני התיאוריה. בנוסף, בשירגל קיימות כתות לימוד עם מדריכים, אשר ניתן לבוא ולקבל תשובות לשאלות. לפני שניגשים לכל בחינה, מתאמים בחינות סימולציה (פיינלים) בשירגל, וניתן להיבחן מספר פעמים, עד שמגיעים לרמה מספקת לגשת לבחינות האמיתיות.


לימוד פרונטלי


לימוד פרונטלי מתקיים בכתת לימוד, בה לוקחים חלק מספר חניכים ומדריך תיאוריה. שיטת הלימוד היא באמצעות מצגות ודיון כתתי, ולאחר מכן חזרה על החומר בבית. כל מקצוע נלמד עד הגשה לבחינה, ולאחר מעבר הבחינה עוברים ללימוד המקצוע הבא.


 

תיאוריה לטיס


על המבחנים וציוני המעבר


חוקה:

מבחן חוקה כולל 40 שאלות, זמן המבחן = 2:00 ש’, וציון המעבר הוא 70%. ספר סגור:

מבחן “ספר סגור” כולל 35 שאלות, זמן המבחן = 1:30 ש’, וציון המעבר הוא 80%.


ספר פתוח:

מבחן “ספר פתוח” כולל 18 שאלות, זמן המבחן = 2:00 ש’, וציון המעבר הוא 80%. מטאורולוגיה:

מבחן “מטאורולוגיה” כולל 40 שאלות, זמן המבחן = 2:00 ש’, וציון המעבר הוא 70%


ידע טכני כללי:

מבחן “ידע טכני כללי” כולל 30 שאלות, זמן המבחן = 2:00 ש’, וציון המעבר הוא 70%


נווטות:

מבחן “נווטות” כולל 42 שאלות. 20 שאלות כלליות + 22 שאלות הנגזרות מהנתונים המתקבלים בטבלת תכנון הטיסה. הניקוד אותו תקבלו על תכנון הטיסה יהיה גבוה יותר מהשאלות הרגילות, והן יהיו בין נקודה אחת ל –5 נקודות. זמן המבחן = 3:00 ש’, וציון המעבר הוא 70%


RTרדיו טלפון:

מבחן “רדיו טלפון” במכון הארצי לתחבורה כולל 24 שאלות, זמן המבחן = 2:00 ש’, וציון מעבר הוא 70%חשוב לדעת

  • אין אפשרות לגשת למבחני רת”א לפני שבצעתם לפחות 25% בשעות טיסה מהמינימום הנדרש ע”י רת”א, קרי 10 שעות טיסה.
  • תוקף מבחני התיאוריה הוא עד 18 חודשים מיום עריכת מבחן התיאוריה הראשון ברת”א. משתמע מכך שיש לסיים את כל לימודי הטיס ולעמוד במבחן המעשי בטיסה תוך 18 חדשים מיום מבחן התיאוריה הראשון.
  • כל חניך חייב לסיים בהצלחה את כל שבעת מבחני התיאוריה, לפני שלב סולו ניווט בחלק המעשי של קורס הטיס.
  • ישנה אפשרות לגשת למבחן בודד אחד או למספר מבחנים. מומלץ, כל אחד בהתאם ליכולתו.
  • כל מבחן מחייב בתשלום אגרה לרת”א / משרד התקשורת
  • בעת הגשת הבקשה למבחן תיאוריה ברת”א יונפק טופס אגרה על שם המבקש. יש לשלוח צילום של הקבלה (בפקס) למח’ הבחינות ברת”א במעמד תיאום המועד למבחן.
  • מבחני רת”א הם אישיים ונערכים בעמדת מחשב ברת”א במהלך כל השנה ובתיאום מראש.
  • מבחן ה RT נחלק למבחן בכתב ומבחן אישי בע”פ מול בוחן. המבחנים נערכים בממוצע פעם בשלשה חדשים, לאחר שהצטברה רשימה של מספר נבחנים.

נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים בכל הנוגע לתיאוריה לטיס