Home » הבלוג שלנו » תרגיל חיל האוויר

תרגיל חיל האוויר

Posted

לכל הטייסים והמדריכים,

השבוע, בימים – ראשון, שני, שלישי ורביעי מתקיים תרגיל של חיל האוויר. כתוצאה מכך תבוצענה סגירות רבות של נתיבים ואזורים בכל הארץ.


חובה על כל אחד ואחד מכם לבדוק בפרסומים ולוודא מראש לפני מועד הטיסה המתוכננת שלכם שהיא אכן ניתנת ומאושרת לביצוע.


להלן רשימת הגבלות הטיסה לפי תאריכים:


הגבלות טיסה ליום ראשון – 3/6/2018


ההגבלות חלות החל מן השעה 00:01 – 23:59 זמן מקומי.

  • אור ראשון – 05:08
  • אור אחרון – 20:10

 IFR יום ראשון

 CVFR יום ראשון


הגבלות טיסה ליום שני – 4/6/2018


ההגבלות חלות החל מן השעה 00:01 – 23:59 זמן מקומי.

  • אור ראשון – 05:08
  • אור אחרון – 20:10

IFR יום שניIFR יום שני2

CVFR יום שניCVFR יום שני1CVFR יום שני2


הגבלות טיסה ליום שלישי – 5/6/2018


ההגבלות חלות החל מן השעה 00:01 – 23:59 זמן מקומי.

  • אור ראשון – 05:08
  • אור אחרון – 20:11

IFR יום שלישיIFR יום שלישי1

CVFR יום שלישיCVFR יום שלישי1CVFR יום שלישי2


הגבלות טיסה ליום רביעי – 6/6/2018


ההגבלות חלות החל מן השעה 00:01 – 23:59 זמן מקומי.

  • אור ראשון – 05:06
  • אור אחרון – 20:12

IFR יום רביעי

CVFR יום רביעי